KALAMARICA

19.23 Edit This 0 Comments »

KALAMARICA adalah raksasa kesayangan Prabu Dasamuka, raja negara Alengka. Ia mempunyai saudara kandung bernama Ditya Sukasarana. Selain sakti, Kalamarica juga sangat licik, cerdik, pandai dan dapat beralih rupa menjadi apa saja sesuai yang dikehendakinya. Ia juga sangat sigap dan cekatan dalam melaksanakan tugasnya.

Kalamarica pernah menjadi pengatur siasat dan penunjuk jalan ketika Ditya Subahu, senapati kepercayaan Ditya Karadusana, suami Dewi Sapakenaka, dan laskar raksasanya mengobrak-abrik pertapaan di hutan Dandaka. Prabu Dasamuka yang sakit ahti karena ditipu Resi Yogiswara dari pertapaan Yogisrama dengan mendapatkan Dewi Kusalya palsu, bermaksud melampiaskan dendamnya dengan mengobrak-abrik pertapaan dan membunuh para cantrik. Dalam peristiwa tersebut, Ditya Subahu mati oleh panah Ramawijaya.

Kalamarica pernah berubah wujud menjadi Dewi Tara untuk mengadu domba antara Subali dan Sugriwa, hingga kedua kakak beradik itu berkelai dan berseteru terus menerus. Kalamarica juga berubah wujud menjadi Kijang Kencana untuk memisahkan Dewi Sinta dengan Ramawijaya dan Leksmana, sehingga Dewi Sinta dapat diculik oleh Prabu Dasamuka dan dilarikan ke negara Alengka. Perbuatan tersebut harus dibayar Kalamarica dengan nyawanya. Ia mati terbunuh oleh panah Ramawijaya.
Artikel diambil dari http://sudarjanto.multiply.com/photos/photo/211/90

0 komentar: